Nieuwsbrief Dorpsraad Kilder

 

Maart  2016

 

Dorpraad Kilder op Facebook

De informatie vanuit de Dorpsraad Kilder sneller te kunnen delen is er een Facebook pagina aangemaakt. Meld u aan : facebook > dorpraadkilder

 

Dorpsplan Levend Kilder

De Dorpsraad Kilder heeft de laatste jaren nieuwe leden gekregen. Dat werkt stimulerend en enthousiasmerend. We willen graag dat Kilder ook in de toekomst een leefbaar en dynamisch dorp blijft waar het fijn is om te wonen. Hoe we dat kunnen bevorderen en wat we allemaal het meest belangrijk vinden en hoe we dat gaan aanpakken: daarvoor hebben we de inbreng en ideeën nodig van de inwoners. Wat vind je belangrijk? Welke voorzieningen moeten blijven? Voor welke initiatieven kies je en hoe doe je het dan? We zijn apetrots op onze voortvarende en ondernemende verenigingen die steeds weer zorgen voor een groot stuk leefbaarheid en saamhorigheid in Kilder. Daarnaast kijken we in gezamenlijkheid naar het dorpsplan Levend Kilder. Dat moet van Kilder zelf worden en niet het plan van de Dorpsraad. Om de kaders boven tafel te krijgen hebben we vorig jaar op 21 april een startavond gehouden. Dat het voor veel mensen belangrijk is om in een fijn dorp te wonen en dat zij zorg hebben voor de toekomst, bleek uit de grote aanwezigheid! Aan de hand van 7 thema’s hebben we de meest essentiële zaken benoemd. Daarmee kunnen we aan de slag! Het 2e halfjaar is gekeken naar de juiste opzet en begeleiding om dit dorpsplan verder op te zetten en uit te werken. Wordt vervolgd!!!      

 

Project Levend Landschap

Parallel aan het Dorpsplan Levend Kilder loopt het Project Levend Landschap. De komende jaren werken we samen met Kildernaren aan het vergroenen van ons dorp en het landschap erom heen. Samen met een groep dorpgenoten hebben we een uitvoeringsagenda opgesteld van zaken die we willen vergroenen en veranderen. Denk aan bloemrijke akkerranden langs de Beekse- en Zeddamseweg, nieuwe wandelpaden in en om het dorp, het Hagelkrus weer op zijn plek. Inmiddels zijn er 25 deelprojecten benoemd en zijn bij ieder deelproject enthousiaste “eigenaars” gevonden die dat deelproject gaan trekken. Levend Landschap wordt gesteund door de gemeente en begeleid door stichting Landschapsbeheer Gelderland. En natuurlijk werken we samen met Natuurmonumenten; want het betrekken van het Bergherbos bij deze plannen is vanzelfsprekend. Iedereen kan meedoen: kijk op facebook onder Levend Landschap Kilder voor meer informatie. Wordt vervolgd!!!

https://www.facebook.com/LevendlandschapKilder.nl/?ref=aymt_homepage_panel

 

Woningbouw Zinderberg

Het bouwplan nadert zijn afronding, de laatste kavels zijn in de aanbieding. Informatie hierover is te krijgen bij gemeente Montferland (zie de site). In het voorjaar gaat de gemeente de infrastructuur aanleggen (bestrating, trottoirs, verlichting, wadi, etc). Hierbij wordt ook de Zinderberg(straat) betrokken.   

 

Woningbouw Cedric Mardonstraat

Het woningbouwproject “Oude Voetbalveld” is half klaar. De huizen aan de Cedric Mardonstraat zijn allemaal bewoond en het ziet er mooi en gezellig uit. Maar de andere helft van het terrein is kaal en leeg. Ook al pleegt de gemeente regelmatig onderhoud, het is lastig om zo’n braakliggend terrein voor langere tijd netjes te houden. 

Er zijn nog 2 (nog te bouwen) huizen te koop via Montferland Makelaars. De strook grond langs de Sportlaan is van Plavei (voorheen Laris en/of Woningstichting Bergh). Plavei buigt zich de komende periode over de mogelijkheden tot sociale woningbouw. De strook grond langs de Schoolstraat is teruggegeven aan de gemeente. Ook de gemeente is zich nog aan het beraden wat te doen aangaande de toekomstige woningbouw. Beide partijen staan ook open voor plannen die voortkomen uit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (het op particulier initiatief gezamenlijke bouwen van b.v. 4-onder-1- kap of van casco-bouw – zie voor achtergrondinfo Wikipedia). Mocht hiervoor belangstelling zijn dan kunt u zich met uw mede initiatiefnemers melden bij de gemeente of bij Plavei!!  

 

Hoofdstraat

Het vrachtverkeer dat door de Hoofdstraat rijdt is fors toegenomen door de komst van het Regionaal Bedrijventerrein, en al jaren een doorn in het oog van veel inwoners van Kilder. De Dorpsraad heeft dit vaak bij de gemeente aan de orde gesteld. Vorig jaar mei heeft het college besloten tot verbod van het vrachtverkeer door Kilder. Helaas is het vanwege de A12 en de A18 nodig om bij Rijkswaterstaat de veranderde bewegwijzering aan te vragen. Dit is een erg trage procedure waarbij ook de doortrekking van de rondweg tussen Zeddam en ’s Heerenberg een belangrijke rol speelt (gepland in 2017) en men zaken het liefst wil combineren. Daarop wil de gemeente Montferland niet wachten en zal in het voorjaar met gele (tijdelijke) bebording het vrachtverkeer verbieden door Kilder te rijden. Natuurlijk met uitzondering van bestemmingsverkeer en landbouwverkeer. Eindelijk, maar we zijn er blij mee!

Jaren is er sprake geweest van mogelijke renovatie van de Hoofdstraat, gekoppeld aan het Gemeentelijke Riolerings Plan. “Wanneer het riool aan de beurt is, zal ook de Hoofdstraat worden gerenoveerd.”  Maar onderhoud van het riool is voorlopig nog niet nodig: technieken zijn verbeterd en de staat van het riool is nog goed. Vanwege forse bezuiniging is het onderhoud van wegen geheel losgekoppeld van het GRP, dat onlangs is vastgesteld door de Raad. De gemeente zal binnenkort onderzoeken welke aanpassing van de Hoofdstraat nog dit jaar kan worden uitgevoerd (b.v. de trottoirs en de bomen). Zodra de plannen in concept klaar zijn zullen de aanwonenden van de Hoofdstraat hiervoor bij elkaar worden geroepen.

 

Overname Kelrehuus

Zoals bekend is de gemeente voornemens om –behalve in Didam en ‘sHeerenberg…..- alle dorpsaccommodaties af te stoten. Stichting ’t Kelrehuus heeft hier direct op ingespeeld en een concreet overnameplan aan de gemeente overhandigd dat gedragen wordt door de inwoners van Kilder. Bij de presentatie van de gemeente op de open avond werd aangegeven dat het Adviesbureau ICS in april een gezamenlijk voorstel aan de gemeenteraad zal voorleggen. Het wachten is op verdere wijze besluitvorming….

 

Ontmoetingsplek

Voor het project Ontmoetingsplek Kilder (tussen ’t Kelrehuus en de accommodatie van SV Kilder) is vorig jaar bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend, door SV Kilder en Stichting ’t Kelrehuus en ondersteund door de Dorpsraad Kilder. Helaas is de aanvraag wel op inhoud goedgekeurd maar vielen we net buiten de boot bij de verdeling van subsidie. Dit jaar is er weer een nieuwe ronde en gaan we weer proberen hiervoor subsidie te verkrijgen, in het kader van Leefbaarheid Kleine Kernen. 

 

Glasvezel in buitengebied

 De plannen van Provincie Gelderland die er waren om het buitengebied te voorzien van glasvezel zijn door de Europese wetgeving afgewezen. Dit betekent nu dat aanleg alleen mogelijk zal zijn d.m.v. zelfinitiatief. Om dit te stimuleren is de gemeente op zoek naar ambassadeurs uit het buitengebied die bereid zijn om contacten te leggen met geïnteresseerden en bewoners en zich in te zetten om te komen tot vraagbundeling. Mocht je hiervoor belangstelling hebben kun je mailen naar o.kranenburg@montferland.info. 

 

Statuten

De Dorpsraad heeft sinds 6 november 2015 nieuwe statuten. Deze zijn behandeld door notarissen Van der Reijt/Reijenga uit ’s Heerenberg die hiervoor geen kosten in rekening hebben gebracht!  Waarvoor ons respect en grote dank!

 

Volg ons op facebook > dorpraadkilder !!!